User:ArinArin/SandBox

From Wikipedia, the free encyclopedia

For testing before posting.

--ArinArin 14:37, 10 Mar 2004 (UTC)


 Takeda Sokaku (1860-1943)
  !
 DAITO-RYU AIKIJUTSU          SHINKAGE-RYU KITO-RYU YAGYU-RYU
 ¤ Yong Shul Choi ->HAPKIDO  KENDO KENJUTSU   JUJUTSU JUJUTSU KOTO-TAMA
·-¤ Kano Jigoro          !    !       !     !     !
¦ ¤ Ueshiba Morihei (1883-1969) -------------------------------------------·
¦                 ¡         ¡          ¦
¦                ¤ Kiyochi Takaki  ¤ Deguchi Oshinaburo  ¦
¦                TENJIN-SHIN'YO-RYU OMOTO-KYO       ¦
¦                JUJUTSU       ¡ ¡ ¡ ¡        ¦
¦                          ¦ ¦ ¦ ¦        ¦
¦                   ASIAN SHAMANISM ¦ ¦ CHRISTIANISM  ¦
¦                           ¦ ¦         ¦
¦                  JAPANESE SINCRETISM ZEN BUDDHISM   ¦
¦                        (SHINTO)          ¦
¦                                     ¦
¦                           AIKIBUDO<-----------¦
¦                   /   YOSHEIKAN<- ¤ Mochikuzi Minoru ¦
¦            "OLD SCHOOLS" | SHIN'EI TAIDO<- ¤ Inoue Noriaki  ¦
¦                   \   YOSHINKAN           ¦
¦                         ^   AIKIDO<-----------·
¦                         ·----- ¤ Shioda Gozo
¦              /         AIKIKAI<- ¤ Ueshiba Kisshomaru
¦       / "TRADITIONAL|        IWAMA-RYU<- ¤ Saito Morihiro
¦       |   SCHOOLS"|AIKIDO SCHOOLS OF UESHIBA<- ¤ Saotome Mitsugi
¦       |       \        NIPPON-KAN<- ¤ Homma Gaku
¦     "NEW|      /     KI NO KENKYUKAI<---- ¤ Tohei Koichi
¦   SCHOOLS"|    "KI|SEIDOKAN<- ¤ Kobayashi Roderick
¦       |  SCHOOLS"|       SHIN-BUDO KAI<- ¤ Imaizumi Shizuo
¦       |      \          KOKIKAI<- ¤ Maruyama Shuji
¦       | "SPORTIVE/      TOMIKI-RYU<--------------------·
¦       \ SCHOOLS"\JIYUSHINKAI<- ¤ Chuck E. Clark       ¦
¦                    ¤ Karl Geis         ¦
·------------------------------------------------------->(JUDO)    ¦
                             ¤ Tomiki Kenji
LEGENDA & NOTES:
 
 UPPERCASE: Name of Martial Art, Style or School
 ¤ Lowercase: Disciple of the above School
 A B                     (JUDO): Judo is placed below
 ! ¡ Influence of A on B               Aikido only to mark that
 B A                         Tomiki Kenji was disciple
                           to both Ueshiba and Kano.
 / "TYPES                   
 | OF                    AIKIBUDO: Is represented like a
 \ SCHOOLS"                      forking, but it is only
                            one of the names given to
 ¤ a --->B                       Ueshiba's art before being
 ¤ a B                        called "Aikido".
  ¦ ^   Foundation of B by a
  v ¦
  B ¤ a
 B<--- ¤ a

About the chart:

 • What is more correct? Jigoro Kano or Kano Jigoro?
 • A nicer version of the chart (with colors and graphics) is available, but I'm afraid it will be too big and/or too heavy for a wikipedia posting.
 • Also I haven't found consensus about what M.A. did Ueshiba learn.

--ArinArin 11:49, 11 Mar 2004 (UTC)